بانک-بیمه-بورس

با بررسی پرونده مالی 1400رقم خورد؛ حال خوب سهامداران بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام با ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 نشان داد که چینش درست مهره‌های اصلی مربوط به فعالیت شرکت و حرکت به موقع آنها در صفحه اقتصاد چگونه منجر به حصول رقم های درخشان و به تبع آن رضایت مشتریان و سهامداران می شود.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، ثبات مدیریتی، نظم مالی، مدیریت آگاهانه برترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت، کوشـش بـرای گسـترش بیمه‌هـای اشـخاص بـه ویـژه بیمه‌هـای زندگـی، سرمایه گذاری‌های متنوع و هوشمندانه و مدیریت موثر بر وجوه  از جمله اقدامات این شرکت بیمه ای است که موجب شد گزارش مالی یک سال فعالیت  برای شرکا شنیدنی و با تقسیم سود نقدی 105 ریال به ازای هر سهم، مجمع 22 خرداد پایان خوشی داشته باشد. آرامشی که این روزها بسیاری از شرکت ها  ناتوان از برقرای آن هستند.

اعجاز اعداد

در صورت‌های مالی هر شرکتی بیش از هر عنوان عملکرد مالی و عملیاتی یا همان صورت  سود و زیان به عنوان حقیقت ذاتی، مهترین مرجع ارزیابی و انتخاب آن بنگاه اقتصادی برای شراکت یا دریافت خدمات است که در این دایره ارزش گذاری، رشد قابل توجه شاخص‌های مهم عملکردی بیمه پاسارگاد در منتخب بودن آن بسیار موثر خواهد بود.

افزایش  45 درصدی حق بیمه صادره این شرکت از رقم 194 /50میلیارد ریال سال 99 به 770/ 72میلیارد ریال در 1400، افزایش 55 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری از 532/ 25 به 643/ 39 میلیارد ریال در بازه زمانی مذکور، افزایش 22 درصدی سود خالص پس از کسر مالیات، افزایش 31 درصدی سود انباشته از 963/ 21 به 660/ 28 میلیارد ریال و افزایش 78 درصدی دارایی ثابت از 510/ 6 به 613/ 11 میلیارد ریال در همان مقایسه زمانی تنها یک از هزار دستاورد این مجموعه است.

درکنار موارد عنوان شده، افزایش 58 درصدی ذخایر فنی سهم نگهداری از 931/ 23 به 756/ 37 میلیارد ریال در مقام شاخص مهم ارزیابی، نشان می‌دهد  بیمه پاسارگاد درصد بیشتری از ارزش بیمه نامه‌ها در هر ریسک را نزد خود نگهداری کرده به این معنا که شرکت در پرداخت خسارت توانمندتر شده است.

عمر و تامین آتیه، افق بیمه پاسارگاد 

در سال گذشته بیمه 30618 میلیارد ریالی پاسارگاد با صدور 8 هزار و 12 بیمه نامه مسقیم و یک هزار و 157 بیمه نامه اتکایی کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته که در این میان نکته بسیار مهم و حایز اهمیت افزایش 37  درصدی سهم بیمه عمر و تامین آتیه در سبد درآمدی این شرکت با افزایش تعداد ۶,۰۴۷,۰۰۰ بیمه ‌نامه صادره در پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۷,۱۷۶,۰۰۰ بیمه‌ نامه صادره در پایان سال ۱۴۰۰ است. تغییر رویکرد بیمه پاسارگاد از صدور بیمه نامه های دارای ریسک بالا مانند ثالث و درمان به سمت بیمه های عمر و تامین آتیه، در حالی است که بسیاری از شرکت های بیمه در این مهم ناتوان بوده و نتوانسته اند مشتریانی برای این رشته بیمه‌ای جذب کنند.

اجرای طرح اختیار انتخاب محل سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر و تأمین آتیه توسط بیمه‌گذار، طراحی و عرضه بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه – مستمری و پیاده‌سازی سیستم نرم افزاری مربوطه به همراه طراحـی و عرضـه بیمه‌نامـه عمـر و تأمیـن آتیـه بـا حـق بیمـه یکجـا و پیاده‌سـازی سیسـتم نرم‌افـزاری مربوطه از مواردی است که در خصوص سبقت گرفتن بیمه های عمر و آتیه صورت گرفته است.

در مجموع طی این مدت زمانی ۲۰ درصد پرتفوي شرکت مربوط به بيمه‌ های اتومبيل، ۶۸ درصد بیمه های اشخاص، ۳ درصد بیمه آتش سوزي، ۱ درصد بیمه باربري ، ۳ درصد بیمه های مسئوليت و ۵ درصد بیمه های مهندسي و ریسک های متنوع بوده است.

موقعیت بپاس

بیمه پاسارگاد که در سال1385با سرمایه 450 میلیارد ریالی به جمع شرکت های بیمه پیوست، بـه اسـتناد آخرین سـالنامه آمـاری صنعـت بیمـه در بیـن 33 شـرکت فعـال بــه لحــاظ تعــداد شــعب و نماینــدگان عمومــی بعــد از شــرکت‌های بیمــه ایــران و آســیا رتبــه ســوم، تعــداد نماینــدگان فــروش بیمه‌هــای عمــر رتبــه اول و میــزان پرتـــفوی تولیـــدی رتبــه چهــارم را کـــسب کرده  و ســـهم بــازار آن 6 درصــد اســـت.

عملکرد مطلوب بیمه پاسارگاد موجب شده در تالار شیشه ای نیز سهم این شرکت به دلیل کیفیت افشای اطلاعات، رتبه نقد شوندگی و رشد ارزش سهم از اولین معامله به تاریخ 2 اردیبهشت 91 تا امروز مورد اقبال سهامداران باشد. عواملی چون خریــد دارایی‌هــا و تجهیــزات مـــورد نیـــاز دربخش‌هـ‌ـای ســودآور و درآمدســاز، افزایش قیمت سهام در بلندمدت و سودآوری بیمه، تقسیم سود معقول در بین سهامداران و افشــاء و ارائــه مناســب گزارش‌هــا و اطلاعات مالــی و غیرمالــی بصــورت ادواری و ماهیانــه بــه مراجــع قانونــی ماننــد بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در خواستنی شدن سهم  “بپــاس”  نقش داشته اند.

بیمه پاسارگاد، برند محبوب 1400

بیمه پاسارگاد تنها در دنیای اعداد موفق نبوده بلکه در مقام چهارمین بیمه کشور در حاشیه این متن جوایز و تقدیر نامه های متعدد نیز کسب کرده است.

کسـب سـطح یـک توانگـری مالـی مؤسسـات بیمـه بـا نسـبت توانگـری 334 درصـد، طبـق ارزیابـی صورت‌هـای مالـی مصـوب سـال 1399 توسـط بیمـه مرکـزی، کسـب رتبـه اول از نظـر “بهـره‌وری کل عوامـل” در گـروه مؤسسـات بیمـه‌ای در بیسـت و چهارمیـن رتبه‌بنـدی شــرکت‌های برتــر ایــران، کسب عنوان “برند محبوب ملی” در میان شرکت‌های بیمه خصوصی،  دریافـت لـوح تقدیـر دوازدهمیـن دوره جایـزه ملـی مدیریـت مالـی ایـران بـا توجـه بـه عملکـرد مطلـوب و شایسـته در حوزه‌هـای مدیریـت مالـی، شـفافیت مالـی و اقتصـادی، کســب لــوح تقدیــر اولیــن برنــد محبــوب در رشــته بیمه‌هــای عمــر، در جشــنواره ملــی “برنــد محبــوب مصــرف کننــدگان” و کسب تقدیرنامه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت با حمایت انجمن مدیریت ایران گوشه ای از افتخارات این شرکت بیمه‌ای است.

 

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن