برچسب زده شده با : نقشه اراضی حوضه‌های آبریز

پویش مهندسی_اجتماعی جمع‌آوری داده‌های زمینی مورد نیاز تهیه نقشه‌های کاربری اراضی حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای‌ کلید خورد.